Privacybeleid

OVER ONS PRIVACYBELEID

Hellowood geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hellowood. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via info@hellowood.be.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Woocommerce – WordPress
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress – Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsproviders
Mollie + Stripe + PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Mollie, Stripe en PayPal. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Deze providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zowel Mollie, Stripe als PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van deze providers hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie, Stripe en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Sendcloud
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud die op hun beurt samenwerken met PostNL & Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie 
Factuursturen.be
Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van factuursturen.be. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Factuursturen.be heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Factuursturen.be is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Factuursturen.be gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek. In voorkomende gevallen kan Hellowood op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hellowood. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

EMAILS

We sturen enkel commerciële emails naar de mensen die hiervoor uitdrukkelijk hun emailadres ingegevens hebben via het emailinschrijvingsformulier op onze website. Naar klanten die een bestelling plaatsten sturen we geen commerciële emails als zij hier geen uitdrukkelijke toestemming voor gegeven hebben. Een follow-up email kan wel gestuurd worden met de vraag of men tevreden was van de service en indien men dit wenst een beoordeling kan achtergelaten worden.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op jouw computer wanneer je onze site bezoekt. Ze stellen ons in staat de voorkeuren en opties die je hebt gekozen te herinneren, zo kunnen we jou een betere ervaring bieden wanneer je onze site opnieuw bezoekt. Maak je geen zorgen, het gaat hier dus zeker niet om persoonlijke informatie zoals je telefoonnummer, je adres of het nummer van je kredietkaart!

Het is aan jou om te beslissen of je hiermee akkoord gaat. Om de cookies te blokkeren, kan je de opties van je internet browser aanpassen. Hoe dat precies in zijn werk gaat hangt af van de browser die je gebruikt.

 

Waarom cookies accepteren?

Wanneer je akkoord gaat met de cookies, dan krijg je toegang tot een meer gepersonaliseerde versie van onze website. Bovendien zijn bepaalde features van onze website helemaal niet beschikbaar wanneer je geen cookies toelaat.

Cookies laten ons bijvoorbeeld toe om:

 • Te onthouden wat je in je winkelwagentje hebt
 • Je login te onthouden voor de Klantenzone
 • Je advertenties op maat aan te bieden op basis van je voorkeuren en surfgedrag op onze website

En als ik de cookies blokkeer?

Wanneer je geen cookies toelaat, dan kan je uiteraard nog steeds onze website bezoeken. Maar wees ervan bewust dat bepaalde pagina’s niet beschikbaar zullen zijn of minder gebruiksvriendelijk zullen zijn wanneer de cookies gedeactiveerd zijn.

Als je akkoord gaat met deze beperkingen op onze website en je wil de cookies echt blokkeren, volg dan onderstaande instructies voor jouw browser.

Hoe kan ik de cookies blokkeren ?

Internet Explorer:

 • In de navigatiebalk, klik op Extra en dan Internet Opties.
 • Klik op de tab Privacy en plaats de schuifregelaar op een positie tussen het bovenste en onderste niveau, zodat je niet alle cookies blokkeert of toestaat.
 • Klik op Websites.
 • Typ het adres van een website in het vak Adres van website en klik op Blokkeren of Toestaan.
 • Terwijl je typt, wordt een lijst weergegeven met de webpagina’s die je al hebt bezocht. Je kan op een adres klikken om dit weer te geven in het vak Adres van website.
 • Herhaal stap 5 voor elke website die je wil blokkeren of toestaan. Klik op OK als je klaar bent.
 • Plaats de schuifregelaar weer op de oorspronkelijke positie en klik op OK.

Chrome:

 • Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.
 • Selecteer Instellingen.
 • Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
 • Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud.
 • Klik op Uitzonderingen beheren om op te geven hoe cookies van een aantal specifieke websites of domeinen moeten worden behandeld.
 • Klik op het veld ‘Een nieuw uitzonderingspatroon toevoegen’ en voeg de domeinnaam toe waarvoor je een uitzondering wiltinstellen.
 • Als je uitzonderingen voor een volledig domein wilt maken, voeg je [*.] in vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld [*.]google.com. Dit komt overeen met drive.google.com en calendar.google.com).
 • Gebruik het menu om te kiezen of de site cookies mag instellen. Als je Wissen bij het verlaten selecteert, worden de bijbehorende cookies elke keer verwijderd wanneer je de browser sluit.
Firefox:
 • Ga naar de website die je voor het instellen van cookies in Firefox wilt blokkeren.
 • Klik met de rechtermuisknop binnen de pagina en selecteer Pagina-info bekijken.
 • Selecteer in dit venster het paneel Toestemmingen.
 • Verwijder het vinkje bij Standaard gebruiken onder Cookies instellen.
 • Wijzig de instelling naar Blokkeren.
 • Sluit het venster Pagina-info.

Safari:

 • Klik in de menubalk linksboven op Safari > Voorkeuren …
 • Er gaat een venster met de opties voor Safari open.
 • Ga naar het tabblad Beveiliging om er de cookies te beheren naar eigen wens.
 • Als je het vakje Altijd aanvinkt, zullen de cookies worden toegestaan.
 • Als je het vakje Nooit aanvinkt, zullen de cookies worden geblokkeerd.
 • Als je het vakje Alleen van sites die ik bezoek aanvinkt, zullen de cookies gekoppeld aan de domeinnaam van de bezochte site worden geaccepteerd (directe cookies) en zullen de cookies gekoppeld aan een andere domeinnaam dan die van de bezochte site (cookies van derden) worden geweigerd.
 • Om de cookies weer te geven en te verwijderen die al door Safari zijn opgeslagen, klik je op de knop Cookies tonen.
 • Sluit dan Safari af en start het opnieuw op om de wijzigingen effectief te maken.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

Hellowood
Rooigemlaan 479 Gent BE 9000
info@hellowood.be
+32 (0)9 32 00 050

Start typing and press Enter to search

Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.